Ambassadors

Élisa Piscollo

Mountain bike Road cycling

Laurence Daigle

Mountain bike

Sarah Baribeau

Road cycling

Geneviève Asselin-Demers

Mountain bike

Taina Charbonneau

Road cycling

Sophie Rolland

Mountain bike

Camille DG

Road cycling